Værdibaseret ledelse i praksis

En virksomhed, der er fusioneret af to forskellige institutioner med forskellige kulturer, ønsker at skabe en fælles bevidsthed gennem en værdiproces i hele virksomheden. Processen kommer til at løbe over flere år og udvikler sig i forhold til de aktuelle udfordringer i virksomheden. Reflex bruges hele vejen gennem forløbet som sparringspartner og proceskonsulent på de tiltag, som iværksættes.

Værdierne bliver til

Ledelsen ønsker, at værdierne bliver bærende i hele virksomheden, og peger derfor på en værdiproces, der involverer alle medarbejdere:

  • Ledelsen samles til et fremtidsværksted for at drøfte fremtidsbilleder for virksomheden, blive inspireret af andre værdiprocesser og rammesætte det videre procesforløb.
  • Der nedsættes en trivselsgruppe med nøglepersoner fra hele virksomheden. Gruppen indhenter udsagn fra alle medarbejderne om, hvad der er vigtigt for, at de trives i dagligdagen.
  • Trivselsgruppen mødes og udarbejder et værdisæt på baggrund af udsagnene.
  • Værdierne præsenteres på en kreativ måde ved det årlige medarbejdermøde og illustreres efterfølgende billedligt.

Værdierne sættes i spil

Med værdierne på tryk bliver det nu opgaven at få dem til at gennemsyre hele virksomheden:

  • Ledelsen sætter tid af til at drøfte igennem, hvad en værdibaseret tilgang betyder for det daglige ledelsesarbejde.
  • Efterfølgende modtager alle lederne sparring med henblik på at styrke ledelsesudøvelsen ud fra de fælles værdier.
  • På dagsseminarer arbejder trivselsgruppen og de koordinerende nøglepersoner med at udvikle idéer og forslag til, hvordan værdierne kan integreres i dagligdagen, ligesom de tager initiativer til konkrete tiltag.

Samspil på tværs

Med det nye værdifokus og med nye krav om effektiviseringer bliver det klart, at virksomheden må tænke den organisatoriske struktur mere på tværs og med større grad af uddelegering:

  • På en række samlinger styrkes koordinatorernes rolle og samspil, og særlige ansvarsområder delegeres ud til den enkelte koordinator.
  • Ledelsen skærper sin forståelse af værdibaseret ledelse og udarbejder på lederseminarer et værdibaseret ledelsesgrundlag, der sammen med virksomhedens vision, mission og strategi bliver afsættet til en ny organisering med nye målsætninger.
  • I stedet for at være afdelingsopdelt indretter ledelsen sig som ét team og tilrettelægger sammen med koordinatorer og nøglepersoner den organisatoriske tilpasning.